“कि क्या भुल्या” डोट्याली कोसेली


“कि क्या भुल्या” डोट्याली कोसेली

मुण्डो निउडाइ इजाबाका, खुट्टा ढोग्द भुल्या ।
गडाखेत डोको समाइ, पर्सो बोक्द भुल्या ।१

न्यापातो हल्यानो मिलाइ, अग्वा ठोक्द भुल्या
नाली मानो पाथी मुठी, तुला जोख्द भुल्या।२

काखो नाम्लो गल्यौं डोरा, जेउडा बाट्ट भुल्या ।
स्यौला सोत्तर गाज्यौ घाँस, पलाङ काट्ट भुल्या ।३

गौं जौं बोया गडाखेत, ज्वाँतो छाँट्ट भुल्या ।
गाउँघरको अडम पडम, पैंचो साँट्ट भुल्या ।४

चुलो चौको गद्द भुल्या, पर्सो हाल्ल भुल्या ।
लेक औल खर्क सबै, गाजी पाल्ल भुल्या ।५

शंक घण्ट फुक्द भुल्या, जनै हाल्ल भुल्या ।
दलनी जातरा पिस्स, धुलो चाल्ल भुल्या ।६

पुजा पाठकी विधि भुल्या, बेदका मन्तर ।
पौंठी रे कन्जेउणी भुल्या, गालाका जन्तर।७

ढाल् तरबार नचाइबर, छलो खेल्ल भुल्या ।
देउडामा दोहरी खेली, झल्का रेल्ल भुल्या ।८

चुख जामिर गिण्णा लिखु, दाणिम पेल्ल भुल्या ।
इचलभिणी रोपाइँ गद्द, रोपो नेल्ल भुल्या ।९

ब्या बर्तका रसम भुल्या, द्यौता कसम भुल्या ।
नन्दिनानको न्वारन भुल्या, आफ्नै खसम भुल्या ।१०

दरुवा फाडी झोरो सल्काइ फआगो बाल्ल भुल्या ।
माटो खणी मटखण्णाको, भितर टाल्ल भुल्या ।११

राता माटा कमेडले , छिप्द लगै भुल्या ।
औसी पन्यौ चुलादेली, लिप्द लगै भुल्या।१२

मै भुल्या मैलोडो भुल्या, हलोभाडो भुल्या ।
बल्लको सम्मान गद्या, वो मैझाडो भुल्या ।१३

रनबनका गाउन्या भाका, फाग सगुन भुल्या ।
धुमारी चैतोलो ढुस्को, माङल गौन भुल्या ।१४

सप्तमी दोघागो भुल्या, अठेक्वाली भुल्या ।
गामन मनेठो भुल्या, कानै बाली भुल्या ।१५

नथिया बुलाकी फुली, ठोका पैडा भुल्या ।
इज् बुवाले घाँस काट्याको, भिणा बैडा भुल्या ।१६

आङणो घागरो भुल्या, चौवन्निकी माला ।
झुम्झुमी मुनडी भुल्या, हात लौन्या बाला ।१७

थाली सुप्पा मोट्टा भुल्या, भुल्या कुर्या डाला ।
जौं को न्वाकी दिन भुल्या, भुल्या गोर्या खाला ।१८

ठाडी धोती लङौठी भुल्या, आस्कोट पगडी ।
अगेठाकी जाती भुल्या, भाइर कि सकडी ।१९

ओखल धान कुट्ट भुल्या, सिलौटामा मास ।
मान्सकी सङ्गती भुल्या, मोबाइल भया खास।।२०

 घोक्याटकी घुम्टी भुल्या, परालका लुटा।
धान काट्याका कुन्यु भुल्या, गौं का छाचाँ मुठा ।२१

बाता जनै कात्त भुल्या, तेल्याकोल चर्खा ।
चैतको भिटौलो भुल्या, हिउँन होकि बर्खा ।२२

अल्लो भाङो रम्बास भुल्या, कन्दमूल भुल्या ।
कोइराल दुदिलो बेडु, सगिना फुल भुल्या ।२३

कौलो कौस्या सिउडी भुल्या, बनबेवरी वा:ला ।
डमेरु भिमल्ला किमु, भुल्या गोरु ग्वाला ।२४

सिल्जित बज्कार भुल्या, भुल्या डोल पाङर ।
ऐसेलु किरमडा भुल्या, गोफला घाङर ।२५

काफल गोयला भुल्या, सिङट्टा मिजारु ।
 मलडा तुसर्ङ्या भुल्या, ऐजेडु रे आरु ।२६

बिस्पतिका बट्कु भुल्या, हरेलो साउनको ।
गोराकी खान्पिनी भुल्या, सेल पुरी लाउनको ।२७

धुप बत्ती पुजा पाठ भुल्या, साउने सक्रान्तिको ।
अध्यात्मको बाटो भुल्या, मनका शान्तिको।२८

असोजका नर्ता भुल्या, चिम्टाराका माणा ।
आफरैन काद्द भुल्या, आसि बौसा भाणा ।२९

पितरनका शराद भुल्या, गोठ व्रत भुल्या ।
मौतारीका दस धाराको, दुधको कर्ज भुल्या ।३०

दशै दिवालीमा दिन्या, आशीर्वाद भुल्या ।
देवि द्यौता मन्दिरमा, दिन्या प्रसाद भुल्या।३१

सुइपुङ्गी हिङलो चुच्चाँइ, लोड्या बाद्द भुल्या।
गुल्ली ड्न्डा चि:मुसि चि:, रुमाल साद्द भुल्या।३२

लुकाखोज चोरपुलिस, औवा टुक्की भुल्या ।
कालकुत्ता ओखड रिठाइ, खेल्ले खुप्पी भुल्या ।३३

ताल् बादी बर्खाकी गाड, बौँ हाण्णलै भुल्या ।
फट्क्या तारा तद्द भुल्या, सौँ हाल्ललै भुल्या ।३४

सिन्नराइन् का दाना टिपी, घट्ट बनौंन भुल्या ।
केलाइ थुमकी घुसुडिमा, कच्छ्या फटौन भुल्या ।३५

जौं कोदो फापर सिण्णो, घोका फाणो भुल्या ।
कस्या थाल पितल्या पराद्, तम्या भाणो भुल्या ।३६

जात्रा पिसि त्वो मा थिची, हाल्या माणो भुल्या ।
लुकाइ लुकाइ खायाको वो, गुडो बाणो भुल्या ।३७

तिल भिमुरो तिल्वा भुल्या, कोदाको अखाडी ।
पन्चनाजको खारो भुल्या, खुदो लाया बाडी ।३८

खुदेउडाको आगो भुल्या, रस्या खाजा भुल्या ।
धुप पोखल नेजा धाजा, बाजा गाजा भुल्या।३९

निङ्लाकी कलम भुल्या, कमेडकी सिसि ।
खडी सिलट पाटी भुल्या, गण्ण भुल्या बिसि ।४०

सवा आधा पौने डेणो, हुटो ढाम भुल्या ।
चौवन्नी अठन्नी रुप्या, आनाको दाम भुल्या।४१

सन्दरास झकुलो भुल्या, फुन्नावाली डोरि ।
तानावाली टोपी भुल्या, स्कुलनकी होरि ।४२

ओल्सा बेडुल्लाकी पुतना, बुडि पोल्ल भुल्या ।
कुल्या देउलाइ गाई भैसाको, उपार हाल्ल भुल्या ।४३

माल झिझिरकाणी हाल्ल, कलै लौन भुल्या ।
पिडौको राबलो भुल्या, बेतु कौन भुल्या।४४

मेल खड्क तिमला भुल्या, केलडीका पात ।
जेठकी दोपरी भुल्या, साउनै काली रात ।४५

छालाको हल्यौंणो बनाइ, बैकर माग्द भुल्या।
बण्याबल्ल जुज्जाँ गराइ, बाजि राख्द भुल्या ।४६

केइ जाण्याक केइ सुण्याका,
केइ आफैं भोग्याका कति लेखौ के क्या भुल्या ,
क्यै छन् जोग्ग्याका ।४७

रीतिथिती परम्परा, भुल्ला भुल्लाइ गया ।
बुढाबुढी एक्लाइ घर,चेला डुल्लाइ रया ।४८

पुराना चालचलन भुली, ऐल के क्या जाण्या ।
उन जमाना निका थ्याकि, ऐल निको माण्य ४९

के प्रगति भयो ऐल, के क्या सिक्यो भणी ।
लेखी लिउलो अर्खा पाला, बस्या दिन गणि ।५०केशव मडै (किर्सन)
सुर्नया -५ मडगाउँ रामकी बरायल बैतडी 
अच्याल : युएई अजमान