नेपाली सेनामा रिक्त अधिकृत क्याडेट पदमा भर्ना खुल्यो


लेखक : लेखापढी      २३ माघ २०७७, शुक्रबार ०३:३५ मा प्रकाशित     
नेपाली सेनामा रिक्त अधिकृत क्याडेट पदमा भर्ना खुल्यो

काठमाडौँ। नेपाली सेनाले बिहीबार देखि २०० जनाका लागि भर्ना खुलाएको छ। नेपाली सेनामा रिक्त अधिकृत क्याडेट पदमा खुला तथा समावेशी प्रतिष्पर्धाबाट पदपूर्ति गर्नको लागि दरखास्त आव्हान गरिएको छ ।

योग्यता पुगेका नेपाली नागरिकले नेपाली सेनाको आधिकारिक वेब साईटबाट दरखास्त फाराम भरी सो को प्रिन्ट आउट सहित स्वयम् उपस्थित भई तोकिएको भर्ना केन्द्रमा रू.१० को टिकट टाँसी दरखास्त पेश गर्न आव्हान गरिएको छ । दरखास्त पेश गर्ने मिति र स्थानः मिति २०७७/१०/२२ गतेदेखि मिति २०७७/११/२१ गतेसम्म र दोब्बर दस्तुर बुझाई मिति २०७७/११/२२ गतेदेखि मिति २०७७/११/२८ गतेसम्म थप दिन ७ तिरी कार्यालय समयभित्र दरखास्त बुझाउन सकिने छ ।

दरखास्त दस्तुरः सबै उम्मेदवारहरुले खुलातर्फ अनिवार्य रुपले फाराम भर्नु पर्ने र सो बापत दस्तुर रू.१,०००।- (एक हजार) बुझाउनु पर्नेछ । तर सोही विज्ञापनमा समावेशीतर्फ एकभन्दा बढी समूहमा दरखास्त दिएमा प्रत्येक समूहको लागि थप २०% का दरले दस्तुर लाग्ने भएको छ । श्री भर्ना छनौट निर्देशनालय, जंगी अड्डा (नारायणहिटी उत्तर तर्फको गेट श्री नेपाल क्याभलरीको खेल मैदान) मा आवेदन दिनेको हकमा उल्लेखित दस्तुर श्री नेपाल बैक लिमिटेडको काठमाण्डौ भित्र रहेका कुनै पनि शाखाबाट खाता नम्बर ००१०१००००००००१००१००१, कार्यालय कोड ३४५०१३५१३ र राजश्व शिर्षक नं.१४२२४ मा उम्मेदवार स्वयंले जम्मा गर्नु भई सो को सक्कलै भौचर र सो को प्रतिलिपि प्रति १/१ (एक/एक) दरखास्त फाराम साथ पेश गर्नु पर्नेछ ।अन्य भर्ना केन्द्रमा आवेदन दिनेको हकमा उल्लेखित दस्तुर सम्वन्धित भर्ना केन्द्रमा नै आवश्यक समन्वय गरी दरखास्त रकम बुझाउनु सकिने श्री भर्ना छनौट निर्देशनालयले जनाएको छ।

शैक्षिक योग्यता:-

प्रमाणपत्र तह वा सो सरह∕ स्नातक तह वा सो सरह उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्ने । उमेरको हदः प्रमाणपत्र तह वा सो सरहको शैक्षिक योग्यता हुनेको हकमा दरखास्त पेश गर्ने अन्तिम मिति २०७७/११ /२१ गतेका दिन १८ वर्ष पुरा भई २१ वर्ष ननाघेको हुनुपर्नेछ । स्नातक तह वा सो सरहको शैक्षिक योग्यता हुनेको हकमा दरखास्त पेश गर्ने अन्तिम मिति २०७७/११ /२१ गतेका दिन १८ वर्ष पुरा भई २४ वर्ष ननाघेको हुनुपर्नेछ भने बहालवाला सैनिक उम्मेदवारहरुको हकमा दरखास्त पेश गर्ने अन्तिम मिति २०७७/११ /२१ गतेका दिन २६ वर्ष ननाघेको हुनुपर्ने श्री भर्ना छनौट निर्देशनालयले जनाएको छ।

दरखास्तसाथ समावेश गर्नुपर्ने आवश्यक कागजातहरुः

देहाय बमोजिमका कागजातहरुको प्रतिलिपि उम्मेदवार स्वयंले प्रमाणित गरी १∕१ प्रतिका दरले नेपाली फायलमा राखी पेश गर्नुपर्नेछ । केरमेट तथा दोहोरो लेखिएको प्रमाण-पत्रहरु मान्यता हुने छैन ।नेपाली नागरिकताको प्रमाण-पत्र । एस.एल.सी./एस.ई.ई.को लब्धाङ्क पत्र, चारित्रिक प्रमाण पत्र र Original/Provisional प्रमाण पत्र । प्रमाण पत्र तह (१०+२) को ट्रान्सक्रिप्ट (लब्धाङ्क पत्र), चारित्रिक प्रमाण पत्र र Original/Provisional प्रमाण पत्र । स्नातक तह उत्तीर्ण गर्नेको हकमा ट्रान्सक्रिप्ट (लब्धाङ्क पत्र), चारित्रिक प्रमाण पत्र र Original/Provisional प्रमाण पत्र ।नेपालका विश्वविद्यालयहरु वाहेक अन्य बोर्ड तथा विश्वविद्यालयबाट उपाधी हासिल गर्नेहरुको हकमा त्रि.वि.वि.बाट प्रकाशित समकक्षताको मान्यता प्राप्त पुस्तकबाट आफूले हासिल गरेको उपाधीको समकक्षताको फोटोकपी र माईग्रेसन (स्थानान्तरण) को प्रमाण-पत्र समेत अनिवार्य रुपमा पेश गर्नुपर्नेछ । शैक्षिक योग्यता वाहेक आफूले प्राप्त गरेको अन्य प्रमाण-पत्रहरु (अतिरिक्त क्रियाकलाप र विविध विषय सम्बन्धी प्रमाण-पत्रहरु) भएमा दरखास्त दिन आउंदा पेश गरिने सबै कागजातको सक्कल प्रति अनिवार्य रुपमा साथमा ल्याउनुपर्नेछ ।

Online दरखास्त फाराम भर्न नेपाली नागरिकताको विवरण, व्यक्तिगत विवरण, शैक्षिक विवरण, पारिवारिक विवरण आबस्यक पर्ने भएको छ। Online दरखास्त फाराम भर्दा सूरुमा दरखास्तवालाको उमेर, शैक्षिक योग्यता, नागरिकता जस्ता विवरणका आधारमा उम्मेदवारले तोकिएको न्युनतम योग्यता हासिल गरेको अवस्थामा मात्र त्यस पछि भर्नूपर्ने फारामहरुमा प्रवेश पाउनेछन् । सो पश्चात उम्मेदवारले आफ्नो व्यक्तिगत विवरण, पारिवारिक विवरण र शैक्षिक विवरण भरि सो को एकिन गर्ने । उम्मेदवारले सो विवरण सहितको दरखास्त फाराम, प्रवेश पत्र, राजश्व दस्तुरको भौचर PDF Format मा डाउनलोड गरि Save गर्ने र प्रिन्ट गर्ने । उक्त प्रिन्ट गरेको दरखास्त फाराममा उम्मेदवारले फोटो, हुलाक टिकट टांस गरी निवेदकको सहिछाप सहित आफूले छनौट गरेको भर्ना केन्द्रमा तोकिएको मिति भित्र पेश गर्नु पर्नेछ । कुनै पनि उम्मेदवारले Online माध्यमबाट पहिलो ३० दिनको अवधि भित्र दरखास्त फाराम Submit गरी सोही अवधिमा स्वयं उपस्थित भई सो को प्रिन्ट सहितको फाराम बुझाउनु पर्नेछ अन्यथा म्याद थप गरिएको अवधिमा फाराम बुझाएमा दोव्बर दस्तुर लाग्नेछ । यदि कुनै उम्मेदवारले Online बाट मात्र निवेदन फाराम Submit गरेर सो को प्रिन्ट सहितको फाराम नबुझाएको अवस्थामा सो Online बाट मात्र Submit गरेको फारामलाई मात्र मान्यता दिईने छैन ।